Comunitatea vlahă

Pe agenda comunităţii vlahe

Şcolarizarea vlahilor din R. Macedonia în învăţământul superior de stat din România în anul universitar 2018-2019

Pentru admiterea la studii în anul universitar 2018-2019, se aplică Metodologia de școlarizare a vlahilor din R. Macedonia în învăţământul superior de stat din România, în anul universitar 2017-2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007, aromânii și meglenoromânii din R. Macedonia pot beneficia, în învățământul superior de stat din România, de programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare în limba română.

Statul român pune la dispoziție două tipuri de locuri:

 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
 • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;

Cifra totală de școlarizare pentru românii de pretutindeni, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 131/2018, a fost repartizată instituțiilor de învățământ superior de stat. Acestea, în baza autonomiei universitare, vor repartiza locurile fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv pe cele fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă , pe domenii de licență, master și doctorat.

Calendarul admiterii, oferta de școlarizare și metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni vor putea fi accesate pe site-ul fiecărei instituții de învățământ superior. Totodată, Ministerul Educației Naționale va actualiza informațiile de pe site-ul propriu, secțiunea dedicată românilor de pretutindeni.

Candidații vlahi din R. Macedonia care nu cunosc limba română vor putea să urmeze cursurile anului pregătitor de limba română doar în instituțiile de învățământ superior de stat ale căror programe au fost acreditate de ARACIS;

Candidații vlahi din R. Macedonia care nu cunosc limba română și care doresc să urmeze studiile de licență la instituții de învățământ superior care nu organizează cursuri de an pregătitor de română pot opta doar pentru programul de an pregătitor de română, organizat la o instituție de învățământ superior acreditată, urmând ca după absolvirea acestuia să participe la concursul de admitere organizat pentru anul universitar 2019-2020.

Candidații trebuie să acceseze pagina de web a universității/facultății la care au intenția să studieze, secțiunea referitoare la Românii de pretutindeni.

ATENȚIE!!!

 • Unele universități /facultăți pot solicita documente suplimentare;
 • Termenele de înscriere nu sunt aceleași pentru toate universitățile /facultățile;
 • Formularele de înscriere se găsesc pe paginile universităților /facultăților;
 • Documentele necesare înscrierii se transmit direct către facultățile vizate.

Pentru detalii suplimentare și clarificări privind procedurile de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul de stat din România, poate fi consultat web-site-ul Ministerului Educaţiei Naționale: http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni (cu posibilitatea de a alege mai multe limbi).

La dispoziția celor interesați este adresa de email: dosarerompret@edu.gov.ro (pentru românii de pretutindeni din țări învecinate și diaspora).

De asemenea, vă rugăm să consultați http://www.mprp.gov.ro.

Pentru alte informații puteți contacta Ambasada României la Skopje, pe adresa de email  skopje.administrativ@mae.ro .

 

Oferta locurilor de studii, cu bursă și fără bursă, pe universități:

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_licenta_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_master_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_doctorat_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

Cerere de înscriere

Declarație privind apartenența la identitatea culturală română

Formular de confirmare a locului de studii

18 iunie 2018

 

Школување на власите од Р. Македонија во државното високо обрзование на Романија за универзитетската година 2018-2019

 

За запишување на студии во универзитетската година 2018-2019, се применува Методологија за школување на власите од Р. Македонија во државното високо образование во Романија за универзитетската година 2017-2018

Во согласност со одредбите на Законот бр.299/2007, ароманците и мегленороманците од Р.Македонија може да бенефицираат, во високото државно образование во Романија, од студиски програми акредитирани и авторизирани да функционираат привремено со предавање на романски јазик.

Романската држава става на располагање два типа на места:

 • Места за студирање без плаќање на таксите за школување, но со стипендија, врз основа на понудата на места на државните универзитети од Романија, со приоритетно почитување на критериумот квалитет и на капацитетот за школување, согласно законските одредби во сила и врз основа на идентификуваните можности од надлежните институции согласно Законот 299/2007 во доменот на политиките за романците надвор од границите и согласно Владината Одлука бр.16/12.01.2017 во доменот на надворешната политика на Романија.
 • Места за студирање без плаќање на таксите за школување, но без стипендија, врз основа на понудата на места на државните универзитети од Романија, со приоритетно почитување на критериумот квалитет и на капацитетот за школување, согласно законските одредби во сила и врз основа на идентификуваните можности од надлежните институции согласно Законот 299/2007 во доменот на политиките за романците надвор од границите и согласно Владината Одлука бр.16/12.01.2017 во доменот на надворешната политика на Романија.

Вкупниот број на места за школување за романците надвор од границите, одобрени со  Владината Одлука број 131/2018, е распределен на институциите за државно високо образование. Тие, врз основа на универзитетската автономија, ќе ги распределат на места без плаќање на таксите за школување, но со стипендија, односно без плаќање на таксите за школување, но без стипендија, за додипломаски студии, мастер и докторат.

Кон календарот за запишување, понудата на места за школување и методологијата за прием на романците надвор од границите ќе може да се пристапи преку страните на институциите за високо образование. Истовремено, Министерството за Национално Образование ќе ги актуализира  информациите на својата веб страна, на делот посветен на романците надвор од границите.

Кандидатите власи од Р. Македонија кои не го познаваат романскиот јазик ќе може да ги следат курсевите од подготвителната година по романски јазик само во институциите за државно високо образование чии програми се акредитирани од АРАЦИС.

Кандидатите власи од Р. Македонија кои не го познаваат романскиот јазик и кои сакаат да ги следат додипломските студии на институциите за високо обрзование кои не организираат подготвителни курсеви по романски јазик  може да изберат само програма за подготвителна година по романски јазик,  организирана во акредитирана институција за високо образование, а по завршувањето да учествуваат на конкурсот за запишување органзиран за учебната година 2019-2020.

Кандидатите треба  да ја погледнат веб страната на универзитетот/факултетот  на кој имаат намера да студираат, секцијата која се однесува на романците надвор од границите. 

ВНИМАНИЕ!!!

 • Некои универзитети/факултети може да побараат дополнителни документи;
 • Роковите за запишување не се исти за сите универзитети/факултети;
 • Формуларите за запишување  се наоѓаат на страните на универзитетите/факултетите;
 • Потребните документи за запишување се доставуваат директно до факултетите за кои постои интерес за студирање.

За дополнителни детали и појаснувања во однос на процедурата за школување на романците надвор од границите во државното образование во Романија, може да се консултира веб адресата на Министерството за Национално Образование: http://www.edu.ro/romanii-de-pretutindeni (можност да се изберат повеќе јазици).

На располагање на заинтересираните е  адресата: dosarerompret@edu.gov.ro (за романците надвор од границите од соседните земји и од дијаспората).

Исто така, ве замолуваме да ја погледнете и: http://www.mprp.gov.ro.

За други информации може да ја исконтактирате Амбасадата на Романија во Скопје на емаил адресата skopje.administrativ@mae.ro.

 

Понуда на места за студирање, со стипендија и без стипендија, според универзитети:

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_licenta_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_master_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

/sites/skopje.mae.ro/files/cifra_scolarizare_doctorat_romani_pretutindeni_2018_2019.pdf

Барање за запишување Македонија

Изјава за припадност на романскиот културен идентитет

Формулар за потврда на местото за студирање

18 јуни 2018

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost…

Marcarea Zilei Naționale a României la Skopje

29.11.2019

La data de 29 noiembrie 2019, Ambasada României la Skopje a organizat o recepție pentru aniversarea Zilei Naționale a României (Hotelul Aleksandar Palace, Skopje). Au…

Sărbătorirea Zilei Armatei Române în R.Macedonia de Nord – Skopje, 24 octombrie 2019

24.10.2019

La 24 octombrie a.c., Ambasada României în R. Macedonia de Nord a sărbătorit Ziua Armatei Române, prin organizarea unei recepții. La eveniment au participat atașații…