România

MAE a prezentat stadiul pregătirilor organizării alegerilor prezidențiale în străinătate

Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian IvanMinisterul Afacerilor Externe a organizat joi, 7 noiembrie, un briefing de presă pe tema demersurilor întreprinse pentru organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate, în conformitate cu atribuțiile care îi revin conform legii. Briefing-ul a fost susținut de Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, Iulian Ivan.

În cadrul briefing-ului au fost subliniate principalele atribuții ale MAE în acest context și activitățile desfășurate până în prezent atât la nivelul Centralei MAE,  cât și la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare.

Reprezentantul MAE a precizat că, pe baza raportului solicitat de Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu imediat după preluarea mandatului, au fost identificate o serie de factori risc, pe baza cărora au fost stabilite linii de acțiune la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare. De asemenea, a fost menționat apelul făcut de Ministrul afacerilor externe către toate instituțiile implicate în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor în străinătate pentru întreprinderea tuturor demersurilor și soluționarea cu operativitate a tuturor solicitărilor formulate de președinții, locțiitorii sau membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, în conformitate cu competențele legale.

De asemenea, în continuarea eforturilor susținute pentru organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate, misiunile diplomatice și consulare vor intensifica, în perioada imediat următoare, demersurile de comunicare pe toate canalele disponibile, a posibilității de votare pe durata tuturor celor trei zile și vor acorda o atenție deosebită gestionării fluxurilor ridicate de alegători.

Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale a adresat cetățenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidențiale rugămintea de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi. „Acest exercițiu reprezintă un efort comun și ne dorim ca toți cetățenii care doresc să își exercite dreptul de vot să o poată face în cele mai bune condiții”, a declarat, Iulian Ivan.

 

Regăsiți mai jos transcriptul briefing-ului

MAE are, conform competențelor sale stabilite de legislația electorală, competențe relativ limitate în desfășurarea procesului electoral în străinătate. Astfel, conform legislației în vigoare, coordonarea activităților de pregătire și organizare a procesului de votare în străinătate se află în competența Biroului Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate. Astfel, conform art. 20 alin. 3  lit.a din L. nr. 370/2004, BRSVS urmărește şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritățile, instituțiile şi organismele cu responsabilități în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe asigură, potrivit legii, sprijinul logistic necesar desfășurării alegerilor prezidențiale, atât pe lângă Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cât și în raport cu misiunile diplomatice. Astfel, dintre principalele atribuții ale MAE în pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale, potrivit legislației aplicabile, menționez:

 • MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice, identifică spații adecvate pentru sediile secțiilor de votare din străinătate, şi realizează demersuri pentru obținerea acordului autorităților locale pentru organizarea acestora;
 • Transmite, către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), eșalonat, propunerile Misiunilor diplomatice de înființare de secții de votare în străinătate, aprobate prin Hotărâre AEP;
 • Desemnează, prin intermediul șefilor misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare, președinții și locțiitorii secțiilor de votare din străinătate; după desemnare, chiar și în cazul celor care fac parte din corpul diplomatic și consular, aceștia nu pot primi instrucțiuni din partea MAE;
 • Asigură personalul pentru completarea birourilor secțiilor de votare, în cazul în care președintele secției de votare dispune, pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente operatorilor de calculator;
 • Comunică AEP necesarul de tablete pentru asigurarea funcționarii, în secțiile de votare, a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și prevenire a votului multiplu (SIMPV) și asigură distribuirea acestora către secțiile de votare din străinătate;
 • Comunică AEP necesarul de buletine de vot, de ștampile cu mențiunea “VOTAT” și de timbre autocolante pentru desfășurarea alegerilor în străinătate;
 • Asigură distribuirea către secțiile de votare din străinătate a tabletelor / terminalelor informatice asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru funcționarea SIMPV;
 • Asigură ambalarea, distribuirea și transportul către secțiile de votare a materialelor necesare desfășurării votării;
 • Asigură monitorizarea video a secțiilor de votare și păstrează pe suport electronic înregistrările. Monitorizarea secțiilor se va face cu luarea în considerare a condițiilor specifice din statul respectiv.

În ceea ce privește votul prin corespondență, MAE îndeplinește atribuții limitate, după cum urmează:

 • asigură sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență din țară;
 • aduce la cunoștința publică, împreună cu AEP, prin campanii de informare programul și sediul birourilor electorale, precum și modalitatea de exercitare a dreptului de vot;
 • asigură dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență;
 • suportă cheltuielile pentru dotarea şi funcționarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență;
 • intermediază transmiterea în străinătate a listelor electorale permanente pentru votul prin corespondență;
 • asigură distribuirea materialelor specifice, iar secțiile respective asigură primirea, înregistrarea și numărarea plicurilor sosite, potrivit legii, la sediile Misiunilor.

În cursul zilei de 5 noiembrie, imediat după preluarea mandatului, Ministrul Afacerilor Externe a solicitat, în regim de urgență, după cum a afirmat, de altfel, și public, prezentarea unui raport al demersurilor întreprinse de Centrala MAE cu privire la desfășurarea alegerilor prezidențiale și a solicitat printr-o circulară, tuturor misiunilor diplomatice și consulare, să comunice în cel mai scurt timp eventualele riscuri identificate menite să afecteze desfășurarea, în bune condiții, a procesului de votare în străinătate.

Mesajele recepționate de la misiuni au conturat o listă – neexhaustivă, desigur – de posibili factori care pot impieta negativ asupra derulării în cele mai bune condiții a procesului de vot în străinătate, dintre care pot fi menționați:

 • O parte din membrii secțiilor de votare (919 membri) nu sunt acreditați pentru a îndeplini funcția de operator de calculator, fiind astfel în imposibilitatea de pentru a utiliza tabletele;
 • Riscul ca unii membri, cu precădere din rândul celor desemnați de formațiunile politice, să nu se prezinte sau să nu își îndeplinească atribuțiile ori să părăsească biroul secției de votare în timpul procesului electoral. Există, în special în cazul secțiilor cu un număr mic de membri identificați, inclusiv riscul neîntrunirii, la momentul deschiderii secțiilor sau la orice alt moment pe parcursul procesului de vot, a numărului minim legal de membri pentru funcționarea acestora;
 • În cazul în care fluxul de alegători nu va fi constant pe perioada celor 3 zile există posibilitatea de a se crea cozi;
 • Având în vedere orarul votării, pe durata a 3 zile, există posibilitatea epuizării fizice a membrilor birourilor secțiilor de votare, cu precădere în cazul secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții de birou electoral pentru voturi prin corespondență care stau 6 zile. La acest moment, 95 de secții de votare îndeplinesc și calitate de biroul electoral pentru votul prin corespondență;

Au fost semnalate cazuri în care procesele verbale de constituire a birourilor secțiilor de votare au fost transmise cu întârziere de către BESVS, fiind astfel îngreunată contactarea membrilor desemnați și organizarea în timp util a pregătirii procesului de votare;

De asemenea, menționăm, în acest context, faptul că, în ciuda apelurilor lansate de MAE, unele partide au continuat să transmită liste cu reprezentanți propuși în secțiile de votare fără toate elementele de identificare cerute de lege (fără adresa e-mail sau cu date de contact incorecte).

Există posibilitatea apariției unor dificultăți sau disfuncționalități tehnice, de natură strict obiectivă, în operarea tabletelor (pene de curent, căderea semnalului de internet, defectarea acestora etc. sau situații punctuale unde există riscuri de securitate, ce pot afecta desfășurarea procesului în condiții de siguranță a procesului (zone de conflict);

Există, de asemenea, posibilitatea, evidențiată cu prilejul scrutinelor anterioare, a unor incidente care pot facilita crearea unui mediu și a unei atitudini ostile la adresa membrilor secțiilor de votare, respectiv genera o serie de abuzuri, atât verbale, cât și fizice, împotriva acestora. 

Ministrul Afacerilor Externe a semnalat, în scris, aspectele evocate în răspunsurile misiunilor diplomatice tuturor celorlalte instituții cu responsabilități în organizarea procesului electoral (AEP, STS și BESVS) solicitând întreprinderea tuturor demersurilor pentru a răspunde cu operativitate maximă solicitărilor formulate de președinții, locțiitorii sau membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în conformitate cu competențele legale, pe toată durata derulării procesului electoral în străinătate, în conformitate cu competențele legale, precum și susținerea eforturilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate prin furnizarea cu celeritate de clarificări, interpretări ale prevederilor legale la solicitările acestora cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în conformitate cu competențele legale, pe toată durata desfășurării procesului electoral în afara țării.

De asemenea, în cursul zilei de 6 noiembrie, Ministrul Afacerilor Externe a dispus transmiterea unei circulare către misiunile diplomatice, prin intermediul căreia a identificat și recomandat linii de acțiune care vizează:

 • intensificarea demersurilor de comunicare pe toate canalele disponibile, inclusiv social media, pentru promovarea posibilității exercitării dreptului de vot pe durata a trei zile, pentru facilitarea distribuirii fluxului de alegători și evitarea aglomerării secțiilor de votare pe parcursul ultimei zile (duminică);
 • asigurarea unui număr optim de cabine de vot (cel puțin un număr egal cu numărul membrilor birourilor secțiilor de votare), în măsura în care spațiul o permite, pentru facilitarea gestionării unui flux ridicat de alegatori;
 • asigurarea, în măsura posibilităților, a coordonării la nivelul fiecărei misiuni a comunicării în timp real a fluxurilor de votanți la nivelul secțiilor de votare din circumscripția acestora și, dacă este cazul, redirecționarea alegătorilor către secții de votare din apropiere cu flux redus de votanți
 • asigurarea că toți membrii desemnați în birourile secțiilor de votare, inclusiv reprezentanții partidelor politice cât și membrii supleanți se vor acredita pe lângă AEP astfel încât să poată îndeplini atribuțiile de operator de calculator (operarea tabletelor). Demersurile se realizează individual de către fiecare membru în parte prin promovarea unui test online pe o platformă gestionată de către STS, urmând ca rezultatele să fie comunicate către AEP și, în baza acestora, să se emită deciziile de acreditare. Subliniem că MAE nu poate decât să le solicite parcurgerea acestui demers, neavând posibilitatea de a îi obliga să facă acest lucru și nici competența de a îi certifica pe aceștia.

Apelurile Ministrului afacerilor externe către celelalte instituții implicate în organizarea alegerilor în străinătate nu vizează o extindere a competențelor MAE, și nici nu aduce atingere competențelor acestor instituții. Acestea urmăresc întreprinderea tuturor demersurilor de către toate entitățile implicate astfel încât procesul de vot să decurgă în condiții optime.

Cu privire la demersurile întreprinse de MAE până în prezent, aș dori să fac următoarele precizări:

 • Până la data de 19 octombrie 2019, termenul limită prevăzut de lege, au fost transmise către AEP, în vederea aprobării, propuneri pentru 835 de secții de votare în străinătate care au fost aprobate prin Hotărâre a AEP.
 • Date statistice: din cele 835 de secții de votare, cele mai multe sunt în: Spania (143, față de 50 organizate la alegerile europarlamentare), Italia (142, față de 76 la europarlamentare), Germania (80, față de 25 la europarlamentare), Marea Britanie (72, față de 29 la europarlamentare), Franța (50, față de 17 la europarlamentare), SUA (38, față de 31 la europarlamentare), Republica Moldova (37, față de 36 la europarlamentare), Olanda (25, față de 4 la europarlamentare), Belgia (23, față de 8 la europarlamentare), Irlanda (16, față de 5 la europarlamentare), Danemarca (12, față de 7 la europarlamentare), Austria (17, față de 9 la europarlamentare), Grecia (11, față de 4 Comparativ cu scrutinele anterioare, vorbim de aproape o triplare a numărului de secții prin comparație cu scrutinul similar din 2014 (294 secții) și aproape o dublare față de scrutinul din mai 2019 (441 secții).
 • Aș sublinia, de asemenea că listă finală conținând cele 835 de secții de votare, include secțiile de votare propuse de AEP ca urmare a exprimării opțiunilor cetățenilor prin intermediul platformei www.votstrainatate.ro.

Cu privire la asigurarea distribuirii materialelor necesare votării:

 • La 1 noiembrie 2019 a fost finalizată expedierea materialelor necesare votării către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului de votare
 • Pentru cele 835 de secţii am trimis, pentru primul tur 4.483.907 de buletine de vot, 7.739 de ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și 3.997.044 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”.
 • Odată cu buletinele de vot, au fost expediate şi celelalte materiale necesare votării în cadrul secțiilor de votare din străinătate: modele de liste electorale suplimentare, modele de procese-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării, modele de procese-verbale ce trebuie completate în anumite situații specifice.

În vederea asigurării desfășurării procesului electoral în bune condiții, au fost întreprinse demersuri către Președinți, membri și locțiitori prin care au fost informați asupra obligației de a se prezenta la secția de votare și de a nu obstrucționa procesul electoral, întrucât constituie contravenție. Totodată, astăzi, Ministrul afacerilor externe a transmis o scrisoare Președintelui BESVS pentru a solicita comunicarea eventualei necesități de suplimentare a personalului tehnic auxiliar.

De asemenea, MAE a alocat o proporție însemnată de resursă umană necesară constituirii și funcționării birourilor secțiilor de votare. Astfel membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale României, angrenați în efortul de organizare în bune condiții a procesului electoral, li se adaugă 91 de diplomați (10%, practic, din numărul total al personalului diplomatic de la București) trimiși din Centrala MAE pentru a face parte din birourile secțiilor de votare din străinătate.

Trebuie subliniat, în acest context, și impactul dislocării în secțiile de votare a unui număr atât de mare de diplomați, pe parcursul a minim 5 zile, asupra activității de zi cu zi a instituției.

Pentru a contura mai clar limita de competență legală și, respectiv, marja de acțiune a MAE pe durata desfășurării procesului de vot în afara țării, aș vrea să punctez, pe scurt, câteva elemente esențiale pentru desfășurarea în condiții bune a procesului de vot dar care intră în competența altor instituții.

Astfel,

 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește desemnarea, înlocuirea și prezența la secțiile de votare a persoanelor desemnate de către partidele politice. Înlocuirea acestora se poate face, la cererea partidului în cauză, de către BESVS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile de funcționare a terminalelor informatice ale aplicațiilor de verificare a dreptului de vot și de înregistrare a alegătorilor. Acestea sunt atribuții ale AEP și STS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește orarul de funcționare a aplicației de verificare a dreptului de vot pe terminalele informatice
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile legale de exercitare a dreptului de vot, stabilirea actelor de identitate în baza cărora se poate vota, ele fiind prevăzute expres de lege și înglobate în Aplicația de verificare a dreptului de vot asigurată de STS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește confecționarea și transmiterea către alegătorii din străinătate a plicurilor pentru votul prin corespondență. Această procedură este asigurată de AEP și Poșta Română, însă MAE s-a implicat în acțiunile de informare și promovare a acestei metode de votare.
 • De asemenea, secțiile de votare din străinătate desemnate să îndeplinească atribuțiile specifice votului prin corespondență (pentru plicurile transmise sau depuse la misiuni) au atribuții doar pentru primirea, înregistrarea plicurilor în sistemul informatic și numărarea ulterioară a voturilor. Condițiile de anulare a plicurilor și termenul limită până la care acestea pot fi depuse la misiuni sunt expres prevăzute de lege.
 • Nu în ultimul rând, MAE nu gestionează și nu controlează dacă reprezentanții partidelor au parcurs procedurile prevăzute de lege pentru a putea fi membri-operatori și a opera pe tabletele din secții.

În încheiere, adresez insistent rugămintea cetățenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidențiale să se prezinte la vot pe durata celor trei zile pentru a evita aglomerarea pe parcursul ultimei zile. De asemenea, aș dori să precizez că pentru facilitarea identificării locațiilor secțiilor de votare, MAE a pus la dispoziție, pe website-ul instituției, atât lista secțiilor de votare, cât și harta interactivă a acestora.

Recomand, de asemenea, cetățenilor români, ca în cazul în care se vor înregistra fluxuri ridicate de alegatori la unele secții de votare, cetățenii pot solicita informații cu privire la secțiile de votare din apropiere de la președinții sau membrii secțiilor de votare. În acest sens, alegătorii au posibilitatea de a contacta BESVS pentru orice problemă întâmpinată în procesul de votare.

Acest exercițiu reprezintă un efort comun și ne dorim ca toți cetățenii care doresc să își exercite dreptul de vot să o poate face în cele mai bune condiții.

De asemenea, mulțumim tuturor partenerilor instituționali și media care ne-au sprijinit în campania de informare și comunicare.

Întrebări și răspunsuri

Sorina Ionașc, Știrile ProTVEste cel mai mare număr de secții de votare organizate până acum, de trei ori mai multe decât cele organizate la ultimul scrutin. Diaspora este destul de spontană și de fiecare dată a făcut o surpriză în contextul alegerilor. Chiar și cu peste 800 de secții de votare, organizate în baza cererilor cetățenilor, anul acesta, puteți garanta că nu vor mai fi aceleași probleme, că sunt organizate suficiente secții de votare?

Cele 835 de secții de votare au fost propuse pentru a fi înființate de misiunile diplomatice, în urma consultărilor cu comunitățile de români. Consultarea a avut în vedere acoperirea din punct de vedere geografic într-o manieră care să poată să permită comunităților mari de români să vină la vot, în condiții mult mai normale decât cele din luna mai. Acesta este scopul pentru care s-au făcut cele 835 de secții de votare, printr-o amplasare geografică care să fie cât mai aproape de comunitățile mari de români astfel încât să fie preluate fluxurile mari de alegători din orașele mari.

Andreea Bratu, Digi24Sunt români care susțin că nu au primit buletinele pentru votul prin corespondență. Se mai pot prezenta la secțiile de votare?

Da, plicurile care sosesc sunt înregistrate în aplicația de care vă spuneam: SIMPV. Fiecare alegător va primi vineri dimineață un mesaj în care i se comunică dacă plicul a ajuns sau nu la destinație. Alegătorul care primește un astfel de mesaj se poate prezenta la secția de votare pentru a-și exercita dreptul la vot.

Au mai fost semnalate situații în care alegătorii au completat greșit rubricile, inclusiv zona din care provin. Votul prin corespondență va mai fi valabil?

Nu vă pot răspunde la această întrebare deoarece atribuțiile sunt în sarcina Biroului electoral pentru votul prin corespondență.

Loredana Diacu, The Epoch TimesSpuneați mai devreme că MAE a semnalat în scris problemele constatate. Ați primit răspuns? S-au întreprins măsuri de remediere a aspectelor semnalate?

Posibilele probleme au fost comunicate către instituțiile menționate și am primit asigurări într-o discuție cu Președintele Autorității Electorale Permanente că sunt pregătiți ca de fiecare dată când cetățenii care vor să treacă acel test ILIAS de pe platforma Serviciilor de Telecomunicații Speciale să adopte imediat deciziile de validare a acelor persoane imediat. Această platformă este funcțională pe parcursul celor trei zile de votare. Prin urmare, orice membru desemnat al unui partid politic sau din partea MAE poate aplica în continuare să efectueze testul.

Spuneați că există posibilitatea unor incidente care ar pot facilita crearea unui mediu sau atitudini ostile la adresa unor membri ai secțiilor de votare. Ne puteți da mai multe informații?

Sunt doar informații și evaluări ale misiunilor diplomatice ca risc identificat. Nu înseamnă că acest aspect se va întâmpla, ci s-a ținut cont de momentul mai 2019.

Sursa: MAE

 

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

16.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, pentru anul universitar 2020 – 2021, a fost…

Marcarea Zilei Naționale a României la Skopje

29.11.2019

La data de 29 noiembrie 2019, Ambasada României la Skopje a organizat o recepție pentru aniversarea Zilei Naționale a României (Hotelul Aleksandar Palace, Skopje). Au…

Sărbătorirea Zilei Armatei Române în R.Macedonia de Nord – Skopje, 24 octombrie 2019

24.10.2019

La 24 octombrie a.c., Ambasada României în R. Macedonia de Nord a sărbătorit Ziua Armatei Române, prin organizarea unei recepții. La eveniment au participat atașații…